Site Overlay

obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Česká asociace paraplegiků – CZEPA, IČ: 00473146, se sídlem Praha 14, Dygrýnova 816/8, PSČ 198 00.

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákupy v internetovém obchodě https://hvezdnybazar.cz/, který je provozován Českou asociací paraplegiků – CZEPA, IČ:00473146, se sídlem Praha 14 – Černý Most, Dygrýnova 816/8, PSČ 198 00, a obdobně pro nákupy sjednávané telefonicky.

Tyto VOP upravují vztahy v oblasti prodeje zboží mezi kupujícím a prodávajícím.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a vždy má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

2.1. Prodávající

Prodávajícím je Česká asociace paraplegiků – CZEPA, IČ: 00473146, se sídlem Praha 14 – Černý Most, Dygrýnova 816/8, PSČ 198 00 zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 279.

2.2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem se pro účely těchto VOP rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí každá osoba, která není spotřebitelem.

2.3. Smlouva

Smlouva, uzavřená na základě objednávky kupujícího mezi prodávajícím a kupujícím v prostředí internetového obchodu www.hvezdnybazar.cz, popřípadě sjednaná telefonicky.

Smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním VOP přednost.

2.4. Spotřebitelská smlouva

Smlouva, pokud kupujícím je spotřebitel.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další související legislativou.

Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka objednat) dává najevo, že se seznámil s Informací o zpracovávání osobních údajů ZDE.

Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese sokolovska@hvezdnybazar.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu, popř. telefonicky.

Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, smlouva vzniká na základě odeslání objednávky, popř. telefonické objednávky kupujícího a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativní e-mailovou zprávou, na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením smlouvy v českém jazyce. Po uzavření smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována a je po vyžádání kupujícímu přístupná ve lhůtě jednoho roku ode dne jejího uzavření.

5. Cena a platba

Nabídky ceny uváděné na e-shopu prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny.

Náklady na dodání zboží kupujícímu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně nákladů na dodání. Jako cena při uzavření smlouvy platí cena uvedená u zboží v době objednání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě smlouvy slouží zároveň i jako dodací list.

Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho ceny, pokud není dohodnuto jinak.

V případě, kdy kupující provede úhradu ceny a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení zaplacené ceny je závislá na zvoleném způsobu jejího vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení ceny vlastnictvím prodávajícího.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 7 dnů. V běžných případech prodávající zboží expeduje do 5 pracovních dní od uhrazení plné výše ceny. Společně se zásilkou obdrží kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření smlouvy dle bodu IV. těchto VOP. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Do 30-ti dnů od zakoupení zboží prodávající umožňuje výměnu zboží zdarma, přičemž v rámci této bezplatné výměny je možné nové zboží zaslat kupujícímu pouze jednou, a to buď formou zaslání nové velikosti zboží, nebo jiného produktu.

V případě vrácení zboží kupujícím prodávajícímu do 30-ti dnů hradí náklady na poštovné kupující.

7. Záruka a servis

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura), popř. záruční list. V případě zaslání zboží prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje kupujícímu pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

  • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího nebo vlivem prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
  • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
  • vady způsobené vlivem živelných katastrof.
9. Ukončení smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 ti dnů od převzetí zboží.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kuní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu se nabídkou/smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí ke smírnému řešení veškerých sporů vzešlých ze smlouvy nebo v její souvislosti.

Vzájemný závazkový vztah stran smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), platí, že strany smlouvy zvolily rozhodným právem pro mlouvu právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a/nebo VOP. Strany smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto strany smlouvy prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost Městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze smlouvy a/nebo

VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž strany smlouvy tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc Městského soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího.

Tyto VOP je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.